Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelő megnevezése

Szív-Tér Egyesület

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 6/2.

+36 30 530 9783

Email: info(kukac)sziv-ter.hu

Adatvédelmi felelős: Horváth Zsolt

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyesület.

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Vendéggel, Felhasználóval való kapcsolattartás
 • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén hírlevél, reklám küldése email formájában
 • Eseményekre való foglalás érdekében
Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a Vendégek, Felhasználók által megadott személyes adatokat, valamint a róluk készült képfevételeket kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

 • Vendégek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, életkor, foglalkozások látogatásának tervezett gyakorisága és oka, rendezvényeinken készült fotó és videó felvételek.
 • Felhasználók: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, profilkép
 • Eseményekre való foglalás érdekében
 • Foglalkozás foglalásának adatai: felhasználó, foglalkozás, megjelenés vagy lemondás
Adatkezelési esetek leírása

Szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok
Kezelt adatok köre:

 • Kezelt adatok köre: Vendég neve, életkora, email címe, foglalkozások látogatásának tervezett gyakorisága és oka.
 • Adatkezelés célja/jogalapja: kapcsoalttartás, szolgáltatás/szerződés teljesítése illetve hozzájárulás.
 • Megőrzési idő: Szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követő 1 évig.
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: A egyesület vezetője és a szolgáltatást nyújtó munkatárs.
Rendezvényeinken készített képfelvétel során kezelt adatok

A személyes adatok tárolásának módja:

 • Kezelt adatok köre: Rendezvények alkalmával képek rögzítése a gyakorló térben.
 • Adatkezelés célja/jogalapja: személy és vagyonvédelem, jogos érdek.
 • Megőrzési idő: Szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követő 1 évig.
 • Az adatok megismerésére jogosultak köre: A egyesület vezetője és a szolgáltatást nyújtó munkatárs.
Adatkezelési esetek leírása
 • azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat alapján kezel, a fentebb meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában tárolja.
 • azokat az adatokat, amelyek elektronikus nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja a fentebb meghatározott időtartam alatt.
A személyes adatkezelésben érintett jogai a Stúdió adatkezelésével kapcsolatban

A személyes adatkezelésben érintett (Felhasználó, Vendég, Munkatárs) a Társaságtól a fent megjelölt elérhetőségen az alábbiakat kérheti, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak:

 • hozzáférést a személyes adatokhoz
 • helyesbítést a tárolt személyes adatokon
 • a személyes adatok törlését
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását
 • tiltakozást a személyes adatok kezelése ellen
 • a személyes adatok kikérését és továbbítását egy másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog)
 • amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásban nyilatkozott, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A fenti kérésekre 30 napon belül az érintett felé visszajelzést kell adni a kérés teljesítéséről vagy annak elutasításáról (ez esetben indoklással együtt).

Amennyiben az érintett nem ért egyet a válasszal vagy intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, az alábbiak szerint:

 • panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint
 • jogsértés esetén az illetékes bírósághoz.
Adatfeldolgozók
 • Egyesületi munkatárs, szolgáltató: recepciós tevékenység, foglalások kezelése
 • Egyesületi könyvelő szolgáltatója: könyvelési szolgáltatás
Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az érintetteket a honlapon való közzététel (www.sziv-ter.hu) valamint a Szív-Tér való kifüggesztés útján értesíti.

Békéscsaba, 2019. 11. 15.